ColdWar*ยินดีต้อนรับ

posted on 19 Aug 2008 22:46 by elearing in ColdWar

 

ยินดีต้อนรับ

ผู้เข้ามาศึกษาบทเรียนออนไลน์

วิฃา สังคมศึกษา (ส43101)

เรื่อง สงครามเย็น

 

นำเสนอ

อาจารย์ วัธนีย์วรรณ  อุราสุข

 

จัดทำโดย

 

นายธนรัฐ              ชนะคช                  เลขที่ 14        

นายณัฐิยากร         จั่นเพ็ชร                  เลขที่ 21       

นางสาวจารุณี       นิยงค์                       เลขที่ 28        

นางสาวณฐวรรณ  บุญมาแย้ม             เลขที่ 29         

นางสาวรุ่งรดา       อธิกุลภัทร์             เลขที่ 35         

นางสาวเปมิกา      ศักดิ์ศิริศิลป์            เลขที่ 42         

นางสาวนันทวัน    ไชยเขตต์               เลขที่ 45         

 

Comment

Comment:

Tweet