ความหมายและรูปแบบสงครามเย็น**

 

            สงครามเย็นคือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 ช่วง ค.ศ.1945-1991 ที่กลุ่มประเทศโลกเสรีและกลุ่มประเทศ

คอมมิวนิสต์ ต่างพยายามต่อสู้โดยวิธีการต่างๆ

 ยกเว้นการทำสงครามกันโดยเปิดเผย เพื่อขัดขวาง

การขยายอำนาจของกันและกันสงครามเย็นมีผลสืบเนื่องมาจาก

สภาพบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทั้งประเทศผู้ชนะ

และแพ้สงคราม ได้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทวีปยุโรปซึ่ง

เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาพ

ทรุดโทรมอย่างยิ่ง ต้องสูญเสียอำนาจและอิทธิพลในสังคมโลก

ให้กับสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นสองประเทศ

ที่มีฐานะเศรษฐกิจมั่นคงจนเป็นหลักในการบูรณะฟื้นฟูประเทศอื่นๆ

สหรัฐอเมริกาก้าวสู่ความเป็นผู้นำของโลกเสรีประชาธิปไตย ใน

ขณะที่สหภาพโซเวียตมีอำนาจและอิทธิพลเนื่องมาจากความสำเร็จ

ในการขยายลัทธิคอมมิวนิสต์สู่กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก

อยู่ในฐานะประเทศผู้นำของโลกคอมมิวนิสต์ คำว่า อภิมหาอำนาจ

จึงหมายถึง ความเป็นผู้นำโลกของประเทศทั้งสอง ซึ่งแข่งขันกัน

ขยายอำนาจและอิทธิพล จนทำให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเกิด

ความตึงเครียดสูงสาเหตุของสงครามเย็นเกิดจากการแข่งขันกัน

ของประเทศอภิมหาอำนาจจากประเสบการณ์ที่ผ่านมาในสงครามโลก

ทั้งสองครั้ง ทำให้สหรัฐอเมริกาเสียหายน้อยกว่าประเทศคู่สงครามในยุโรป

ทั้งยังเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูง

และเป็นประเทศแรกที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ใน

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีความรู้สึกว่าตนเป็นตำรวจโลก

เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งวิถีทางประชาธิปไตยและเสรีภาพ ส่วนสหภาพโซเวียต

ฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างรวดเร็ว เพราะพื้นที่กว้างใหญ่

มีทรัพยากรธรรมชาติมาก สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จ

สหภาพโซเวียตต้องการเป็นผู้นำในการปฏิวัติโลกเพื่อสถาปนา

ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตามแนวคิดของมาร์กซ์ขึ้น

ดังนั้น ทั้งสองอภิมหาอำนาจจึงใช้ความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศต่างๆ

เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพล อำนาจ และอุดมการณ์ของตน เพื่อหา

ประเทศที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกันมาเป็นเครื่องถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายตรงข้าม

 

 

Comment

Comment:

Tweet

รัก ภัสสร คงมีสุข

#5 By รัก (182.93.138.28) on 2010-09-03 11:27

รัก ภัสสร คงมีสุข

#4 By รัก (182.93.138.28) on 2010-09-03 11:25

รัก ภัสสร คงมีสุข

#3 By รัก (182.93.138.28) on 2010-09-03 11:25

รัก ภัสสร คงมีสุข

#2 By รัก (182.93.138.28) on 2010-09-03 11:19

จะนำไปตอบในข้อสอบ อัตนัยได้ไหม ละเนี่ย

#1 By ปอนด์ รัฐศาสตร์ (118.172.176.119) on 2009-12-29 07:40