สงครามเย็น**

posted on 19 Aug 2008 22:44 by elearing in ColdWar

 

  สงครามเย็น (Cold War) (พ.ศ. 2490-2534 หรือ ค.ศ. 1947-1991) เป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มประเทศ 2 กลุ่ม ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและระบบการเมืองต่างกัน พัฒนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มุมหนึ่งคือสหภาพโซเวียตและกลุ่มพันธมิตร เรียกว่า โลกตะวันออก (Eastern bloc) อีกมุมหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตร เรียกว่า โลกตะวันตก (Western bloc). เหตุที่เรียก สงครามเย็น เนื่องจากเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจ โดยใช้จิตวิทยา ไม่ได้นำพาไปสู่การต่อสู้ด้วยกำลังทหารโดยตรงอย่าง สงครามร้อน. นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ และโซเวียต ในช่วงเวลาดังกล่าว คำนึงถึงสงครามเย็นเป็นหลัก นับจากปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) (เมื่อเริ่มใช้คำนี้) จนกระทั่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)การวิจัยและพัฒนาโครงการทางการทหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมาก เกิดขึ้นในในช่วงเวลานี้ รวมถึงการแข่งขันกันสำรวจอวกาศ และการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ด้วย ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อแสดงแสนยานุภาพของฝ่ายตน. เทคโนโลยีสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็คือ อินเทอร์เน็ต 

 

 

Comment

Comment:

Tweet